Shotokan Karate

Shoryu Reppa

Zanku Hadoken

Shinryuken

Tatsumaki Senpukyaku

Tenma Go Zanku

Shin Shoryuken

Tatsumaki Zankukyaku

Messatsu Gou Hado

Gou Shoryuken

Metsu Shoryuken

Senkugoshoha

hyakki shu

tatsumaki shunpukayaku

Denjin Hadoken

Paragonpath

Raging Demon

Kinjite Shoryuken

Shinkuu Tatsumaki Senpukyaku

kongoshin

Metsu Hadoken

Messatsu Gou Shoryu

Guren Senpukyaku

Shippu Jinraikyaku

Shinku Hadoken

wraith of the raging demon

Messatsu Gou Rasen

Hadou Shoryuke

Demon Armageddon

Tatsumaki Gou Rasen

Shotokan Karate

Street Fighter: The Legend of Satsui no Hado gravekid